Klimaendringer – før og nå

 
Spørsmål

 1. Avstanden mellom jorda og sola varierer og gir opphav til store klimasvingninger på jorda. På hvilken måte varierer avstanden?
 2. Hvordan kan observasjoner av sedimenter bidra til at forskere kartlegger utbredelse av havis og havnivå for tusener av år siden?
 3. Hvilke metoder bruker forskere for å kartlegge fortidens klima?
 4. Hvordan er fortidens klima nyttig i arbeidet med å beregne framtidens klima?
 5. Hva menes med begrepene naturlig og menneskeskapt pådriv?
 6. FNs klimapanel har brukt klimamodeller til å rekonstruerer temperaturen de siste 100 årene. Hvordan er disse rekonstruksjonene sammenlignet med faktiske målinger av temperaturen

 
Nettressurser
Klimafilm.no
Global oppvarming (viten.no)
Det arktiske systemet (www.arcticsystem.no)
SciencePub (ipy.no)
 

Aktuelle kompetansemål

 
Naturfag Vg1
Stråling og radioaktivitet

 • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

 
Samfunnsfag, etter 10. årssteget
Geografi

 • fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
 • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

 
Geofag 2
Geoforskning

 • gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag

Klimaendringer

 • beskrive hovedtrekk ved klimautviklingen fra siste istid til i dag og drøfte teorier om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
 • presentere informasjon om klimaendringer i polare områder og gjøre rede for ulike syn på årsaker til klimaendringer og virkninger av dem